Huurovereenkomst

  Partijen:

1. Verhuurder: ………………………………….. gevestigd te ……………………………………,

 

2. Huurder:

Naam …………………………………………………

Adres …………………………………………………

Postcode ……………………………………………..

Woonplaats …………………………………………..

Geboortedatum ……………………………………...

Telefoon thuis …………………………………….….
                                                                                       
                                                  Mobiel …………………………………………….…..
                                                                                                                                         Email …………………………………………….……

                                                                                                                                         Rijbewijsnummer …………………………………….


Komen het volgende overeen:

 

Artikel 1           Het gehuurde

1.1       Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder een paardenwagen.

Omschrijving paardenwagen:   Kenteken paardenwagen:…………………

 

Artikel 2           Duur

2.1       De huurovereenkomst gaat in op:
datum:………………………….
tijd:………………………………
en eindigt op:
datum:………………………….
tijd:………………………………
met wel/geen optie tot verlenging.

2.2       De huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen datum en het overeengekomen tijdstip.

2.3       Indien huurder de paardenwagen niet overeenkomstig dit artikel heeft terugbezorgd, eindigt de huurovereenkomst op het tijdstip waarop de paardenwagen bij verhuurder is terugbezorgd of door verhuurder is teruggehaald. In dat geval is huurder de gebruikelijke huurprijs voor de extra periode waarin hij de paardenwagen tot zijn beschikking heeft gehad verschuldigd. Tevens is verhuurder in dat geval gerechtigd de paardenwagen zelf terug te halen, waarbij de kosten daarvan voor rekening van huurder komen. Daarnaast betaalt huurder € 250,00 boete aan verhuurder voor het te laat terugbezorgen van de paardenwagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 3           De huurprijs en de waarborgsom

3.1       De huurprijs bedraagt €………… en €0.25 per gereden km.

3.2       De huurprijs dient door huurder bij aflevering van de huurperiode te worden voldaan.

3.3       Bij de ondertekening van deze huurovereenkomst is huurder een bedrag van €500.- als waarborgsom verschuldigd aan verhuurder voor het naar behoren nakomen van de verplichtingen, die uit deze huurovereenkomst voortvloeien.
Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

 

Artikel 4           Staat van de paardenwagen

4.1       Huurder wordt geacht, direct na ontvangst, de paardenwagen op gebreken te hebben gecontroleerd. Indien er gebreken of andere klachten zijn, dient huurder dit terstond bij verhuurder te melden.

 

Artikel 5           Verplichtingen van de huurder

5.1       Huurder dient de paardenwagen bij verhuurder op te halen en op het in deze huurovereenkomst bepaalde tijdstip bij verhuurder schoon en onbeschadigd te retourneren.

5.2       Huurder dient de paardenwagen zorgvuldig en overeenkomstig de gebruiksvoorschriften die aan huurder bij aflevering zijn medegedeeld, te behandelen en te gebruiken. Huurder mag geen veranderingen aan de paardenwagen aanbrengen.

5.3       Huurder dient ervoor zorg te dragen dat de paardenwagen niet toegankelijk is voor derden. Huurder is niet gerechtigd de paardenwagen aan derden onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen.

5.4       Huurder verklaart in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en een WA-verzekering die ook schade veroorzaakt door een paard dekt.

 

Artikel 6           Schade aan de paardenwagen

6.1       Gedurende de tijd gelegen tussen het moment dat de paardenwagen door huurder is ontvangen en het moment waarop deze is terugbezorgd, dan wel teruggehaald, is het risico van beschadiging, diefstal, verloren gaan of teniet gaan van de paardenwagen, anders dan ten gevolgen van een eigen gebrek van de paardenwagen, voor rekening en risico van huurder.

6.2       Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan de paardenwagen alsmede diefstal van de paardenwagen terstond aan verhuurder te melden.

6.3       Veranderingen en/of reparaties aan de paardenwagen mogen uitsluitend door of in opdracht van verhuurder worden verricht.

 

Artikel 7           Aansprakelijkheid

7.1       De aansprakelijkheid van verhuurder is, behoudens in geval van opzet of grove schuld van verhuurder of aansprakelijkheid op grond van de wettelijke regeling productaansprakelijkheid, beperkt tot de directe schade aan zaken die zich niet in de paardenwagen bevonden en die is ontstaan als gevolg van gebreken aan de paardenwagen. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en zijn aansprakelijkheid beperkt zich in alle gevallen tot het bedrag waarvoor hij is verzekerd.

7.2       Huurder is aansprakelijk voor alle kosten die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van de paardenwagen, daaronder mede begrepen overbelasting van de paardenwagen en de gevolgen van overtredingen die zijn vastgelegd in de Wegenverkeerswet en het Wetboek van Strafrecht.

7.3       Het is enkel toegestaan paarden te vervoeren in de paardenwagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 8           Opzegging/ontbinding

8.1       Deze huurovereenkomst kan door verhuurder met onmiddellijke ingang worden opgezegd als huurder enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt.

8.2       Indien de huurovereenkomst voor een periode van langer dan 1 maand is gesloten kan huurder de overeenkomst tussentijds beëindigen. Daarbij dient een opzegtermijn van 1 maand in acht te worden genomen. In alle andere gevallen kan huurder de overeenkomst niet beëindigen voor het in artikel 2 bepaalde tijdstip.

8.3       Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient de paardenwagen in dezelfde staat waarin hij is afgegeven, ter beschikking van verhuurder te worden gesteld. Indien de paardenwagen gebreken of beschadigingen vertoont, voor zover het niet normale slijtage betreft, dan wel indien huurder de paardenwagen niet of gebrekkig heeft schoongemaakt, is verhuurder gerechtigd de reparatie- en/of reinigingskosten in rekening te brengen dan wel de vervangingswaarde indien deze lager zou zijn dan de reparatiekosten.

8.4       Indien huurder niet in staat is de paardenwagen aan verhuurder terug te bezorgen, dient huurder aan verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de paardenwagen, onverminderd de verplichting tot betaling van de huursom.

 

Artikel 9           Overige bepalingen

9.1       Verhuurder is te allen tijde gerechtigd de paardenwagen blijvend te vervangen door een object van hetzelfde type.

 

 

 

Ruimte voor toelichting/aanvullingen/opnamestaat: ……………………………………………………………………………………….……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Opgemaakt in …..…voud

Te:………………………………………………………………………………...

Datum:……………………………………………………………………………

 

Handtekening verhuurder                                  Handtekening huurder

 

 

 

 

…………………………………………       ………………………………………..

 

 

Bijlage(n):………………………………………………………………………………………………………………………

(Bijv. kopie legitimatie/foto’s e.d.)

 

 

 

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.